W wielu państwowych przedszkolach brakuje miejsc dla wszystkich chętnych dzieci. Z tego powodu powstają palcówki niepubliczne oraz prywatne, które uzupełniają niedobory w punktach publicznych. Założenie przedszkola wiąże się z wieloma obowiązkami.

Możliwości i potrzeby

niepubliczne przedszkole

Państwowe przedszkole i niepubliczne przedszkole to placówki o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym. Oba rodzaje punktów działają na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zakładanie oraz prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to zadanie każdej gminy. Jeżeli jednak gmina uzna, że jest zbyt mało miejsc, które nie pokrywają wszystkich potrzeb mieszkańców, wówczas rada gminy może uzupełnić sieć placówek publicznych o inne formy opieki przedszkolnej.

Kto może założyć punkt

Wychowanie przedszkolne dotyczy dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. System oświaty dopuszcza możliwość zakładania przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz inne osoby prawne. Publiczne oraz niepubliczne przedszkole może założyć każdy obywatel (osoba fizyczna), która założyła działalność gospodarczą o odpowiednim profilu. Możliwość taka obejmuje także osoby prawne, czyli podmioty, które są wpisane do odpowiedniego rejestru (np. spółka, spółdzielnia, kościół, fundacja, stowarzyszenie) - pod warunkiem, że posiada zapisy statutowe. Decyzja o tym, kto będzie prowadził przedszkole zależy głównie od środowiska i specyfiki danego miejsca. Stosowną decyzję podejmuje Rada Przedszkola, która jest wyłaniania spośród rodziców maluchów, które będą chodziły do przedszkola, miejscowych społeczników lub władz samorządowych. Decyzja o tym, jakie to będzie przedszkole i jak będzie funkcjonowało musi być podyktowana potrzebami rodziców i dzieci.

Profilowanie przedszkola

Profil przedszkola zależy od kilku czynników. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytania, które pomogą określić słabe i mocne strony punktu, czyli możliwości i wewnętrzne zasoby. Ważne jest także rozpoznanie szans oraz zagrożeń, które dotyczą firmy. Niepubliczne przedszkole będzie rządziło się nieco innymi zasadami niż placówka państwowa. Analiza położenia firmy pozwoli wygenerować mocne strony placówki, a także wskaże słabsze punkty, które wymagają naprawy i "podciągnięcia". To także dobry wskaźnik, który pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał płynący, np. z położenia punktu. Dokładna analiza pomoże również wyeliminować ewentualne zagrożenia mogące powodować hamowanie rozwoju przedszkola.